Váš partner pro instalaci kotlů
financovaných z kotlíkové dotace

Máme profesní kvalifikaci pro instalaci kotlů a topení financovaných z evropských dotací.

Poskytneme vám technologickou konzultaci, kdy navrhneme vhodné technické řešení, které bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám.

Instalaci kotlů a realizaci topení se věnujeme přes 20 let. Za tu dobu jsme realizovali již mnoho projektů a získali mnoho zkušeností v tomto oboru.

Kotlíkové dotace a jiné dotace

V současné době probíhá několik dotačních projektů, které vám pomohou s financováním topení a kotlů. Nejdiskutovanější dotací v současné době je kotlíková dotace, díky které je v kraji Vysočina k dispozici kolem 236 milionů, za které má proběhnout obnova kotlů na vytápění domů.

Abyste mohli uplatnit dotaci na financování nového vytápění, tak vaši realizaci musí zajistit firma s profesní kvalifikací.

Kontakt

Jiří Mudroch, Nad Školou 422
592 02 Svratka
e-mail: info@mudrochinstalace.cz
telefon: 777 259 577
www: www.mudrochinstalace.cz

Dotace na topení, které aktuálně probíhají

Kotlíkové dotace

Momentálně probíhají kotlíkové dotace, které jsou realizovány pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Díky těmto dotacím můžete získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkové dotace

Výše kotlíkové dotace 2016

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků na realizaci dle tabulky níže.

Výše dotace Podmínky dotace
70 % způsobilých výdajů Za předpokladu realizace kotle spalujícího pouze uhlí.
75 % způsobilých výdajů Za předpokladu realizace plynového kondenzačního kotle nebo kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
80 % způsobilých výdajů Za předpokladu, že jsou realizovány technologie z kategorie obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu).

Navýšena podpora o 5% můžete získat za předpokladu, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

Způsobilé výdaje na kotlíkové dotace

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
  • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu), náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Dotační program zelená úsporám je další možností jak žádat o příspěvek od státu na pořízení tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody, zateplení domu apod. Tyto dotace lze čerpat na novostavby i rekonstrukce.

Zelená úsporám

Výše dotací zelená úsporám

  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
  • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

Tyto dotace lze využít na

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu